رهبــــــــری

فرمانده نمیدانم چه آتشی به وجودشان کشیده ای ؟ شنیده ام بدجور با آبرویشان بازی 

کرده ای ، حیثیت نیروهایشان را در عراق به بازی گرفته ای و سیلی سختی در لبنان به  

صورتشان زدی !! یاد بازی های دوران کودکی ام می افتم ، من تک، شما همه!! حالا تو 

تک و همه اتحادیه اروپا ، شورای امنیت و دول غـربـی در مقـابل تو ! سردار شنـیده ای از  

ماه ها پیش به لیست تحریمشان اضافه شده ای و کنگره ی آمریکا برنامه ترورت را اعلام 

کرده و معروف شده ای به  اشباحی که جانشان را می خواهد بگیرد ؟ البته همین است 

وقتی با آبروی شیطان بزرگ بازی کنی ،وقتی در لبنان پوز رژیم کثیف صهیونیستی را به 

لجن میمالی، وقتی مـعـادلـات چندیـن سالـه ی آنـهـا را در مـنـطقه خراب میکنی باید به  

خونت تشنه باشند که این  صدای درد و فریاد ها از بیانیه هایشان بلند است...    

 

                      دست خدا به همراهت خادم مردم، عمار زمان ، اشتر علی ،سرباز نظام

[ ] [ 15:28 ] [ عــلـــی ] [ ]
                     خداوندا مرا غرض ز نماز آن بود که پنهانی حدیث درد فراق تو با تو بگذارم  

          وگـرنه این چه نـمـازی بود که من باتو نشسته روی به محراب و دل به بازارم . . . ؟  

          

 

[ ] [ 15:10 ] [ عــلـــی ] [ ]
                                                       یـکـی هـسـت کـه دیـگـه نــیـسـت 

                                            تـخـتـی کـه امـروز صبـح خـالـی شـد 

                                    و قـلبـی کـه دیـگر روی تکرار نیست  

                                 و صـدایی کـه تا ابـد در گــوشـم مـیـماند      

                                                  خـداحـافـظ مـرتـضـی 

  

           

 

[ ] [ 17:1 ] [ عــلـــی ] [ ]
بیاﯾﯿﺪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ!

ﺍﮔﺮ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ می ﺰﻧﯿﻢ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳـﯿـﻨـﻪ ﺩﺭﺩﻣـﻨـﺪﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻏـﻢ ﻭ ﺁﻩ ﭘـﺎﮎ ﮐـﺮﺩﻩ ﺑـﺎﺷـﯿـﻢ …

ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺍﺷﮑﯽ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ …

ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ! ﻣﺎﻩ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﯿﻨﻮﺍﺳﺖ!! ﻓﺮﺍﺭﺳﯿﺪﻥ ﻣﺎﻩ ﻣـﺤـﺮﻡ

 را پیشاپیش ﺗﺴﻠﯿﺖ میگم

[ ] [ 1:16 ] [ عــلـــی ] [ ]
ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ؟ ﻓﺪﺍﺍﺍﯼ ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻮ ! ﺑﻐﺾ ﮐﻦ ﻧﺨﻨﺪ ﻻﻣﺼﺐ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ

ﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺧـﺮﯾﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﻓـﺸﻨﮕﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﺖ ﺩﻓـﺎﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﻭ ﺟـﺎﻥ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﻣـﯽ ﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺩﺳﺖ ﺩﯾﻮ ﺳﯿﺮﺗﺎﻥ ﺗﮑـﺒـﯿـﺮﮔـﻮ ﻧـﯿـﻔـﺘـﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺟﺰﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﺖ ﺭﺍ

مجاز ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ! ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ؟ ﻓـﺪﺍﯼ ﺁﻥ ﺑﻐﺾ ﺑﻠﻮﺭﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﮔﻠﻮﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺸﺎﺭﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ

ﺷﺮﻑ ﺍﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺍﺯ خوﻥ ﻟﺒﺮﯾز ﺷﻮﺩ،ﻣﻦ ﭼﺮﺍ ﻣﯿﻠـﺮﺯﻡ ؟ لا کردار سینه ی 

زن و بچه و سیل گلوله و سیاست؟ لعـنت بر حقـوق بی بـشـرتان ، لعـنت بـر اسلـامی کـه از آن

سخـن میگویید ، لعنت بر آن دستهایی که زندگی را جولانگاه توحش و تعریب کردند....

خـدایا ازت گـلـه دارم

داوود بیت المقدس را چـنـدبار ساخـت هـربـار گـلـش فـرو مـیریخت به گوشش وحی رساندی که

آدم کشته ای عرض کرد به فرمان تو کشتم پاسخ دادی  چنان بندگانم را دوست دارم که اگر هم

به فرمان من کشته باشی مسجد نتوان ساخت... به حکمتت شکی ندارم اما این روزها سخت

در تردید هستم یا چشمه ای بجوشان یا این سراب را بخشکان....

 

[ ] [ 15:24 ] [ عــلـــی ] [ ]
این روزها چقدر خواستـنـی شده ای دردانـه با ایـن حجـــــاب گرفتــــن و نمکین دختـــــرانه ات

و خدا می داند که اگر پــــــدر بود و قد و بالای رعنای دخترکش را در این صـــــــدف می دید چه

چه دست نوازش ها که بر سرش نمی کشید …

 

[ ] [ 15:13 ] [ عــلـــی ] [ ]
ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺩﺭﺍﺷﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪ ﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺎﻻﺑﺎﻻ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ

ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎ ﺍﺯ ﯾﻪ ﭘﮑﯿﺞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می کرﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﯾﻪ ﻟﻨﮕـﻪ ﺩﻣـﭙﺎﯾﯽ،

ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ،ﺩﻭﻣﺘﺮ ﺷﯿﻠﻨﮓ،ﻭ ﯾﮏ ﻋﺪﺩکفتگیر ﻣﯿﺸﺪ ! ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺣﺒﺲ در زیر زمین

ﻫﻢ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﯿﺸﺪ خداییش جواب هم میداد...


     بی ربط نوشت: خدایا به همان کلامت که به ابراهیم وحی کردی که در یک دل دو محبت

    نگنجد تمام وابستگی هایمان را به قـربان گاهت ببر!! فردا روز عرفست و محتاج دل های

    آسمانیتون هستم....

[ ] [ 18:19 ] [ عــلـــی ] [ ]
                                   ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ

                                                       ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ...

                        

[ ] [ 22:46 ] [ عــلـــی ] [ ]
نخست وزیر انگلیس ساعتی پس از دیدار با آقای روحانی کشور ایران را به حمایت از تروریست 

متهم و خواستار تغییر در بـرنامـه هسته ای ایران شد اما نکته قابل توجه حرکت بی ادبانه دیوید

کامرون نخست وزیر انگلستان بـود که پای راست خود را بر روی پای چپ در مقابل آقای روحانی

به صورت ضربدری قرار داد که در عرف دیپـلماتیک نوعـی تـوهـین به حسـاب می آید گرچـه آقای

ظریف در عملی متـقـابل چـنیـن حرکتی را کـردند ولی این رفتار و  گفتارها نـشـان از آن دارد که

انـگلیس وحتی کشورهای غربی تمایلی برای ارتـبـاط بـا جمهوری اسلامی ندارند!!

حال جـای پرسش های فـراوان است که آقای روحانی تحقیر مکرر مردم ایران را به چه قـیـمـتی

میپذیرید؟ نـقـض تعهدات سال ۸۲ و همچنین توافق نامـه ژنـو بـرای شما و دولت مردانتان درس

عبرتـی نشـده است که دائم صحبت از تـعامـل با کشورهـای اروپـایـی نکنید؟ ۸ سال اگر تحریم

بودیم حداقل سرمان را در سیاست خـارجـه بالا میگرفتیم هرچند که الان هم تحقیر میشویم و

هم تحریم!! امـید است کـه تـغـیـیـری در سیاست هـای خود اعمـال کـنـید تـا ذلت ۸ سال دوران

اصلاحات تکرار نشود!!

[ ] [ 15:40 ] [ عــلـــی ] [ ]
      شهید یعنی آنکه شیرینش وطن بود ، شهید یعنی فرهادی که پایه ایران هم قسم بود

               شهید یعنی صحن محراب دلها  ، شهید یعنی نذر مادر در شب های احیا

                     شهید یعنی مردی ۱۳ ساله ، شهید یعنی غلط گیر شناسنامه

                         شهید یعنی چادر نماز مادر ، شهید یعنی رفتن ، سلام آخر

        

                        چه میدانیم جز یک اسم و  یک کوچه و یک سهمیه ی دانشگاه

                            خدایا یعنی میشود به یک بهانه بودن و به یک بهانه رفتن...   

                               هفته دفاع مقدس بر علمداران جبهه ها مبارک          

[ ] [ 15:26 ] [ عــلـــی ] [ ]
                                                        یه روز یه لره


                      

 

                                 میشه آریوبرزن فرمانده ارتش داریوش بزرگ

                             میشه علی مردان خان که به ارتش انگلیس میگه:

             هر عقابی بخواهد از آسمان این کشور عبور کند باید پرهایش را باج بدهد

                      میشه پروفسور موسیوند که قلب مصنوعی رو اختراع کرده

      میشه احسان کامرانی استاد دانشگاه هاروارد و مخترع قرنیه مصنوعی چشم

                        میشه دکتر ملک حسینی پدر پیوند کبد ایران و خاورمیانه

                                میشه پروفسور باهر مغز سوم فیزیک جهان

                                میشه پروفسور کرم زاده استاد جهانی ریاضی

                                          میشه باباطاهر شاعر نام ایران

                                          میشه پروفسور جعفر شهیدی


                                       میشه دکتر عبدالحسین زرین کوب

                                    میشه مهرداد اوستا نویسنده و شاعر

                                      میشه قیصر امین پور شاعر معاصر

                                                              و،،،،،

                          یه روز همه این ها میشوند سوژه ی خنده و توهین

        هموطنان خودشان،به امید روزی که یاد بگیریم با هم بخندیم بهم نخندیم

[ ] [ 16:0 ] [ عــلـــی ] [ ]
                                                          نوشتند:

                           آن مرد آمد.. آن مرد با اسب آمد.. آن مرد در باران آمد!!

                        پسرها دنبال اسب.. دختر ها منتظر مردی که با اسب بیاید.

                                        غافل ار اینکه اسب غیرت نمی آورد

                                   و هرکسی که با اسب بیاید مرد نیست!!!

                                                                  کجای کاریم واقعا؟؟؟

                                            باید به دنبال انسانیت بود . . .

                       

 

                                         

[ ] [ 13:8 ] [ عــلـــی ] [ ]
                                              دلت پاک باشد، کافی است!!!

                                          آن کسی که تو را خلق کرده است

                                     اگر فقط دل پاک کافی بود، فقط می گفت :

                                                           »آمنـــوا«

                                                      اما گفته است :

                                              »آمَنُـــوا وَ عَمِلُوالصَّالِحـــات«

                                                      یعنی هم دلت

                                                 پاک باشد،هم کارت!!!

                               

 

 

[ ] [ 21:42 ] [ عــلـــی ] [ ]
                   شهید مصطفی احمدی روشن: حضور هشت ساله ی من در بیابان‌های

                   قم و تهران و طی کردن راه‌های طولانی فقط به عشق و فـرمـان مقتدایم

                                       برای تـوسـعه فناوری هسته‌ای کشور بود. 

                   

[ ] [ 12:46 ] [ عــلـــی ] [ ]
                         مردان بی ادعا را زنان بی ادعاتر همراهی میکنند...

 

                 

[ ] [ 12:8 ] [ عــلـــی ] [ ]
                                                  سید علی خامنه ای:

          آن كسانــى كه نادانستــه ، از روى غفلت ، گاهى از روى تعصب هاى كور و بيـجا

          چه سنــى و چه شيــعه ، به مقدسات يكديــگر توهيــن ميكننــد، نميفهمنــد چـه

          ميكننــد...بهتريــن وسيله بــراى دشمن همينها هستنــد،بهتريــن ابــزار در دست

                      دشمن هميــن ها هستنــد، ايــن خط قرمــز است. ۱۳۸۸/۰۲/۲۹ 

 

            

[ ] [ 13:31 ] [ عــلـــی ] [ ]
                           فــرقـی نـمـيـكـنـد چــادری بــاشی يــا مـانـتـويـی 


                            حـيـا کــه نـداشـتـه بـاشـی هـيـچی نـــداری . .
 

                       

[ ] [ 13:9 ] [ عــلـــی ] [ ]
           

                       خوشبحالتان که خانوادگی به دادگاه میروید و با لبخند هم

                     خارج میشوید...ایکاش مردم عادی هم اینگونه بودند!!

[ ] [ 16:23 ] [ عــلـــی ] [ ]
                                     مصطفــی، آقـا آقـا نمـی‌کـرد

                                           چفیـه نمـی‌انـداختـــــ

                              عکس آقـا را تـوی گوشیش نـداشتـــــ

                                     هــی دم از ولایتـــــ نمـی‌زد

                               ولــی در عمـل مطیـع ولایتــــ بـود

                                                            پدر احمدی روشن 

              

                              دومین سالگرد شهادتت مبارک مصطفی!!!

                                

[ ] [ 16:40 ] [ عــلـــی ] [ ]
                                          جعبه ی شیرینی رو گرفتم جلوش

                                                  یکی برداشت و گفت:

                                              می تونم یکی دیگه بردارم؟

                                     گفتم : البته سید جان ، این چه حرفیه؟

                                        برداشت ، ولی هیچ کدوم رو نخورد

                                                کار همیشگی اش بود

                     

             هرجا غذای خوشمزه ، یا شیرینی و شکلات تعارفش می کردند ، برمی داشت

      اما نمی خورد می گفت : می برم با خانوم و بچه هام می خورم ، شما هم این کار رو

              انجام بدید اینکه آدم شیرینی های زندگیش رو با زن و بچه اش تقسیم کنه ،

                                           خیلی تو زندگیش تاثیر میذاره...


                                خاطره ای از زندگی شهید سید مرتضی آوینی

[ ] [ 22:26 ] [ عــلـــی ] [ ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

اللهم

کن لِوَلِيِّكَ

الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ

صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ

في هذِهِ السّاعَه وَفي كُلِّ ساعة

وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً

وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ

طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها

طَويلا

( کپی برداری از مطالب با ذکر منبع )
لینک دوستان
امکانات وب

عاطفه منتظر

منو رهبرم