رهبــــــــری

فرمانده نمیدانم چه آتشی به وجودشان کشیده ای ؟ شنیده ام بدجور با آبرویشان بازی 

کرده ای ، حیثیت نیروهایشان را در عراق به بازی گرفته ای و سیلی سختی در لبنان به  

صورتشان زدی !! یاد بازی های دوران کودکی ام می افتم ، من تک، شما همه!! حالا تو 

تک و همه اتحادیه اروپا ، شورای امنیت و دول غـربـی در مقـابل تو ! سردار شنـیده ای از  

ماه ها پیش به لیست تحریمشان اضافه شده ای و کنگره ی آمریکا برنامه ترورت را اعلام 

کرده و معروف شده ای به  اشباحی که جانشان را می خواهد بگیرد ؟ البته همین است 

وقتی با آبروی شیطان بزرگ بازی کنی ،وقتی در لبنان پوز رژیم کثیف صهیونیستی را به 

لجن میمالی، وقتی مـعـادلـات چندیـن سالـه ی آنـهـا را در مـنـطقه خراب میکنی باید به  

خونت تشنه باشند که این  صدای درد و فریاد ها از بیانیه هایشان بلند است...    

 

                      دست خدا به همراهت خادم مردم، عمار زمان ، اشتر علی ،سرباز نظام

[ Mon 2 Mar 2015 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
                     خداوندا مرا غرض ز نماز آن بود که پنهانی حدیث درد فراق تو با تو بگذارم  

          وگـرنه این چه نـمـازی بود که من باتو نشسته روی به محراب و دل به بازارم . . . ؟  

          

 

[ Mon 19 Jan 2015 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
                                                       یـکـی هـسـت کـه دیـگـه نــیـسـت 

                                            تـخـتـی کـه امـروز صبـح خـالـی شـد 

                                    و قـلبـی کـه دیـگر روی تکرار نیست  

                                 و صـدایی کـه تا ابـد در گــوشـم مـیـماند      

                                                  خـداحـافـظ مـرتـضـی 

  

           

 

[ Fri 14 Nov 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
بیاﯾﯿﺪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ!

ﺍﮔﺮ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ می ﺰﻧﯿﻢ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳـﯿـﻨـﻪ ﺩﺭﺩﻣـﻨـﺪﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻏـﻢ ﻭ ﺁﻩ ﭘـﺎﮎ ﮐـﺮﺩﻩ ﺑـﺎﺷـﯿـﻢ …

ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺍﺷﮑﯽ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ …

ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ! ﻣﺎﻩ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﯿﻨﻮﺍﺳﺖ!! ﻓﺮﺍﺭﺳﯿﺪﻥ ﻣﺎﻩ ﻣـﺤـﺮﻡ

 را پیشاپیش ﺗﺴﻠﯿﺖ میگم

[ Wed 22 Oct 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ؟ ﻓﺪﺍﺍﺍﯼ ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻮ ! ﺑﻐﺾ ﮐﻦ ﻧﺨﻨﺪ ﻻﻣﺼﺐ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ

ﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺧـﺮﯾﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﻓـﺸﻨﮕﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﺖ ﺩﻓـﺎﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﻭ ﺟـﺎﻥ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﻣـﯽ ﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺩﺳﺖ ﺩﯾﻮ ﺳﯿﺮﺗﺎﻥ ﺗﮑـﺒـﯿـﺮﮔـﻮ ﻧـﯿـﻔـﺘـﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺟﺰﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﺖ ﺭﺍ

مجاز ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ! ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ؟ ﻓـﺪﺍﯼ ﺁﻥ ﺑﻐﺾ ﺑﻠﻮﺭﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﮔﻠﻮﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺸﺎﺭﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ

ﺷﺮﻑ ﺍﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺍﺯ خوﻥ ﻟﺒﺮﯾز ﺷﻮﺩ،ﻣﻦ ﭼﺮﺍ ﻣﯿﻠـﺮﺯﻡ ؟ لا کردار سینه ی 

زن و بچه و سیل گلوله و سیاست؟ لعـنت بر حقـوق بی بـشـرتان ، لعـنت بـر اسلـامی کـه از آن

سخـن میگویید ، لعنت بر آن دستهایی که زندگی را جولانگاه توحش و تعریب کردند....

خـدایا ازت گـلـه دارم

داوود بیت المقدس را چـنـدبار ساخـت هـربـار گـلـش فـرو مـیریخت به گوشش وحی رساندی که

آدم کشته ای عرض کرد به فرمان تو کشتم پاسخ دادی  چنان بندگانم را دوست دارم که اگر هم

به فرمان من کشته باشی مسجد نتوان ساخت... به حکمتت شکی ندارم اما این روزها سخت

در تردید هستم یا چشمه ای بجوشان یا این سراب را بخشکان....

 

[ Sun 12 Oct 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
این روزها چقدر خواستـنـی شده ای دردانـه با ایـن حجـــــاب گرفتــــن و نمکین دختـــــرانه ات

و خدا می داند که اگر پــــــدر بود و قد و بالای رعنای دخترکش را در این صـــــــدف می دید چه

چه دست نوازش ها که بر سرش نمی کشید …

 

[ Thu 9 Oct 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺩﺭﺍﺷﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪ ﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺎﻻﺑﺎﻻ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ

ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎ ﺍﺯ ﯾﻪ ﭘﮑﯿﺞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می کرﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﯾﻪ ﻟﻨﮕـﻪ ﺩﻣـﭙﺎﯾﯽ،

ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ،ﺩﻭﻣﺘﺮ ﺷﯿﻠﻨﮓ،ﻭ ﯾﮏ ﻋﺪﺩکفتگیر ﻣﯿﺸﺪ ! ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺣﺒﺲ در زیر زمین

ﻫﻢ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﯿﺸﺪ خداییش جواب هم میداد...


     بی ربط نوشت: خدایا به همان کلامت که به ابراهیم وحی کردی که در یک دل دو محبت

    نگنجد تمام وابستگی هایمان را به قـربان گاهت ببر!! فردا روز عرفست و محتاج دل های

    آسمانیتون هستم....

[ Fri 3 Oct 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
                                   ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ

                                                       ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ...

                        

[ Sun 28 Sep 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
نخست وزیر انگلیس ساعتی پس از دیدار با آقای روحانی کشور ایران را به حمایت از تروریست 

متهم و خواستار تغییر در بـرنامـه هسته ای ایران شد اما نکته قابل توجه حرکت بی ادبانه دیوید

کامرون نخست وزیر انگلستان بـود که پای راست خود را بر روی پای چپ در مقابل آقای روحانی

به صورت ضربدری قرار داد که در عرف دیپـلماتیک نوعـی تـوهـین به حسـاب می آید گرچـه آقای

ظریف در عملی متـقـابل چـنیـن حرکتی را کـردند ولی این رفتار و  گفتارها نـشـان از آن دارد که

انـگلیس وحتی کشورهای غربی تمایلی برای ارتـبـاط بـا جمهوری اسلامی ندارند!!

حال جـای پرسش های فـراوان است که آقای روحانی تحقیر مکرر مردم ایران را به چه قـیـمـتی

میپذیرید؟ نـقـض تعهدات سال ۸۲ و همچنین توافق نامـه ژنـو بـرای شما و دولت مردانتان درس

عبرتـی نشـده است که دائم صحبت از تـعامـل با کشورهـای اروپـایـی نکنید؟ ۸ سال اگر تحریم

بودیم حداقل سرمان را در سیاست خـارجـه بالا میگرفتیم هرچند که الان هم تحقیر میشویم و

هم تحریم!! امـید است کـه تـغـیـیـری در سیاست هـای خود اعمـال کـنـید تـا ذلت ۸ سال دوران

اصلاحات تکرار نشود!!

[ Thu 25 Sep 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
      شهید یعنی آنکه شیرینش وطن بود ، شهید یعنی فرهادی که پایه ایران هم قسم بود

               شهید یعنی صحن محراب دلها  ، شهید یعنی نذر مادر در شب های احیا

                     شهید یعنی مردی ۱۳ ساله ، شهید یعنی غلط گیر شناسنامه

                         شهید یعنی چادر نماز مادر ، شهید یعنی رفتن ، سلام آخر

        

                        چه میدانیم جز یک اسم و  یک کوچه و یک سهمیه ی دانشگاه

                            خدایا یعنی میشود به یک بهانه بودن و به یک بهانه رفتن...   

                               هفته دفاع مقدس بر علمداران جبهه ها مبارک          

[ Sun 21 Sep 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
   بـرای دردهـایـم نـشـانـه مـیـگـذارم  تا یـادم بـمـاند کـجـا دسـت خــدا را نـگرفـتـه ام...

 

                                               >>یا رفیق من لا رفیق له<<

               

[ Tue 16 Sep 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
         موصل بزرگ ترین شهر سنی نشین عراق یک روزه به تصرف داعش در آمد

         آمرلی کوچکترین شهر شیعی نشین شمال عراق هشتاد روز بی آب و غذا

         و امداد مقاومت کرد . . .

                                              تفاوت در رگ و خون نبود

                                                  مـکتب مکـتب است

                                                  مذهب مذهب است

                                              حسین سر دم دار است

 

              

                 خدایا به حق منتقمت اللهم اجعلنی من المستشهدین بین یدیه 

[ Fri 12 Sep 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
                     تو مسیحی و این دل شیدا به هوایت همیشه مصلوب است

                                          روحی فداک سید علی . . .

               

[ Mon 8 Sep 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
                                          قدیما بعضی چیزا حُرمت داشت…

                    یه روزی  میگن ساواک به (طیب‌حاج‌رضایی)که گُنده‌لاتِ مملکت بود٬

                      گفت اگر به امام خمینی(ره) توهین کنی از زندان آزادت میکنیم

                   خدا بیامرز گفت حاضرم بمیرم ولی به سید اولاد پیغمبر اهانت نکنم!

                                             سر آخر هم طیب اعدام شد...

 

                

 

 

حالا موندم امروز چه اتفاقی برای نسل ما افتاده که به این راحتی  باید بنیان گذار

این مملکت همان چهره ی عرفانی و شاخصی که جمـهوری اسلامی را به نامش

در جهان می شناسند بشود سوژه خنده ی هموطنان خودمان!! به کـجـا میرویم؟

[ Sat 30 Aug 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
قرداد کرسنت موضوعی که این روزها بر سر زبان ها افتاده است در واقع بیش از این که یک

قرداد باشد یک لکه ننگین در اقـتصاد و تـاراج رفـتـن سرمایه این کـشور است وارد جـزئـیـات

این قرداد نمیشم اینکه چرا از سال ۲۰۰۱تا الان مقامی در این ارتبـاط پاسخگو نیست جای

کـلی اما و اگر است! قردادی که توسط وزیر فعلی وزارت نفت بـسته شد اما نتایج این قـرداد

خیلی چشمگیر تر از اصل آن است!!

          

خیلی جالب است که ایران با حکم دادگاه لاهه ۱۸ میلیارد دلار محکوم به طرف اماراتی شده

است ضمن آنکه از طریق میدان نفتی سلمـان ۳۱ میلیارد دلـار امارات بهره برده است و ایران

متعهد شده است گاز به مدت ۲۵ سال ۱۴برابر زیر قیمـت به امـارات بـفـروشد همچنین بخاطر

شکایت ترکیه به دادگاه لاهه به خاطر قیمت بیشتر گاز فروشی ایران به ترکیه بیش از ۶.۵برابر

قرداد کرسنت به ترکیه محکوم شده است و پرونده دوم ترکیه نیز در همین راستا قـابل پیگیری

است! اگر یک دو دو تا چهار تا ساده کنیم کنیم چیزی بیشتر از اختلاس ۳۰۰۰ میـلـیـاردی می

شود.

                       اینجاست که نقش سه قوه باید زیر سوال برود؟؟

[ Sun 24 Aug 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
                                              نبـستـه ام بـه کــس دل

                                              نـبـسته کس به مـن دل

                                              چو تـخـتـه پـاره بـر مــوج

                                                              رهــا

                                                  رهــا

                                                        رهــا مــن!!

                  

                                           بانوی غزل روحت شاد!!!

[ Wed 20 Aug 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
قديما وقتي شام نداشتيم،تن ماهي ميخورديم، بعد تن ماهي شد ۷ هزار تومن رو آورديم

به املت، گوجه  و تخم مرغ هم گرون شد حالـا هـم قربونش بـرم پنیر و سـبـزی گرون شده

نميدونم از اين به بعد چه خاکي بايد بخوريم! به نظرتون چی باید خورد؟

 

          


 
[ Wed 13 Aug 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
                                        مادر با هزار مکافات بچه ها را خواباند

                               اما دوباره صدای سرفه های بابا آنها را بیدار کرد...

                        این قصه ی هزار و یک شب مادر و بابای شیمیایی است...
 
              
 
[ Sun 10 Aug 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
                                     از پاهايي که نميتوانند تو را به اداي نماز ببرند،

                                      انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.....

                                                              قبــرهـــا 
 
                                                            پـــر اســــت 
 
                                                        از  جــــوانـــــانــــى
 
                                                     کـــــــه  مــي خــواستند
 
                                                                                 در  پيـــري
 
                                                            تــوبـــه کنند 
 
                                                        امـــــا پير نشدند ....
 
                   

[ Sun 3 Aug 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
آقای علم الهدی در خطبه های عـیـد فطر جمله ای را بر زبان آوردنـد کـه جای بسی تامله!!

ایشان فرمودند: اگر قرار است مسئولی اقدامات و کار خود را به مردم گزارش دهد باید بداند

آنچه در اولویت این مردم است دین است و اقتصاد و رفاه و امنیت در اولویت های بـعـدی قرار

 دارد چرا که این مردم انقلابی جان خود را فدای رفاه نمیکنند...

     

اما آقای علم االهدی بد نیست که به مـردم اطرافت خوب نگاه کنی و رابطه ی فقر و ایمان را

درک کنید تا آنجا که علی (ع) در حکمت 31۹ نهج البلاغه  خطاب بـه محمد بن حنـفیه مـی

فرمایند:فرزندم از فقر بر تو میترسم از آن به خدا پناه ببر زیرا فقر دیــن انسان را ناقص و عقل

و اندیشه ی او را مشوش و مردم را نسبت به او ، و او را نسبت به مردم بد بین می سازد>

وقتی مقام معظم رهبری اولویت اقتصادی را با کلمه ی حماسه جفت میکنند یعنی بـرعمق

موضوع واقف هستند!!مطلع باشید که امنیت از عوامـل رفاه اجتماعیه که معمولا با شاخص

هایی مانند رشد اقتصادی ،اشتغال ،سرمایه گذاری و بهبود تولید و مصرف تعریف می شود!

نگاهی کوتاه به شاخص های اخیر کشور به ویژه مقوله ی ازدواج کنید قدری ب خود می آیید

آقای علم الهدی من آدم هایی رو میشناسم که دین دارند ولی نمی توانند ازدواج کنند ،دین

دارند ولی تن فروشی میکنند ، دین دارند ولی کارتون خواب هستند، لطفا کفش هایشان را

بپوش بعد قضاوتشان کن!!!

[ Wed 30 Jul 2014 ] [ ] [ عــلـــی ] [ ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

اللهم

کن لِوَلِيِّكَ

الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ

صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ

في هذِهِ السّاعَه وَفي كُلِّ ساعة

وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً

وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ

طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها

طَويلا

لینک دوستان
امکانات وب